معرفی

مشخصات فردی

حسین احمدی دانش آشتیانی

نام - نام خانوادگی : حسین   احمدی دانش آشتیانی

پست الکترونیکی : h_danesh@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک - طراحی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بوعلی سینا همدان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک - تبدیل انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی انرژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

حسین احمدی دانش آشتیانی
حسین احمدی دانش آشتیانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^